Privacy policy

Dit is de privacy policy van Allround Makelaardij

Dit is de privacyverklaring van Allround Makelaardij, gevestigd aan de Grotestraat 264a 5142 CC te Waalwijk en Korvelplein 212, 5025 JX te Tilburg. (hierna: de “Makelaar” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als je gebruik wil maken van jouw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wil indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via telefoon: 0416-666696 of 013-5920080 of e-mail: info@allroundmakelaardij.nl  Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, of als je jouw klacht liever niet bij ons indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Klanten

Indien je ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning, verzoeken wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

•   jouw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
•   de omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;
•   een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken.

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, om je bij te staan bij de verkoop of verhuur van jouw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.

De kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij je omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Indien je ons inschakelt voor de aankoop of huur van een woning, verzoeken wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

•   jouw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres;
•   het zoekprofiel met jouw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die je wilt betalen;
•   een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken;
•   indien je geïnteresseerd bent in een woning kunnen wij je verzoeken aanvullende  gegevens te verstrekken waarom de verkoper of verhuurder vraagt zoals loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister;
•   nadat je een woning hebt gekocht of gehuurd: jouw nieuwe adres en de transactiegegevens;

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, om je bij te staan bij het zoeken en aankopen of huren van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.

De kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij je omdat wij op grond van de Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Betalingsgegevens

Indien je een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die de Makelaar verricht en het ontvangen van betalingen (zoals jouw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

•   naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
•   het zoekprofiel met jouw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die je wilt betalen;
•   of je akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail;
•   het tijdstip waarop je het formulier hebt ingevuld.

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan ons verstrekt en de reden waarom je contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

De contactgegevens die je aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om je de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Wij kunnen jouw e-mailadres verder gebruiken om je maandelijks  een nieuwsbrief met informatie waarvan wij denken dat deze relevant voor je kan zijn te sturen. Indien je eerder een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij je deze nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien je nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het zoekformulier op onze website of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij je om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan je te versturen, en dit alleen doen als je daarvoor jouw toestemming heeft verleend.


 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop jouw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Kopie paspoort
Wij bewaren de kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.
Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij je eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

•   onze softwareoplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem Realworks);
•   het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen jouw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien je ons daarom verzoekt. Zo kunnen wij jouw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien je overgaat tot aan- of verkoop van een woning.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt de volgende rechten:
a.   Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b.   Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c.   Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
d.   In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e.   Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en je per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.